Skip to content

Mats Ekholm

Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto-adjust screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
List of Publications

 

There are no translations available

Scientific papers and books

 1. Ekholm, M. (1968) Elevernas omvärldsorientering. UG-projektet, rapport 8, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 2. Ekholm, M. (1968) Elevernas omvärldsorientering.En sammanfattning. Trebetygsuppsats i pedagogik,Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 3. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Hallborg, M. (1970) Skolsegregation, förekomst och vissa effekter.UG-projektet, rapport 10, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 4. Ekholm, M. (1971) Skolans anda och miljö. Licentiatavhandling.Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.

 5. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) Kompletterande promemoria rörande Stugprojektet. Stug-projektet rapport 2, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 6. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) The generation gap. Stug-projektet rapport 4, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. 1971.

 7. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1971) Swedish youth of to-day. Stug-projektet rapport 5. Pedagogiska institu­tion­en, Göteborgs universitet.

 8. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) The Stug-project. Stug-projektet rapport 6, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 9. Ekholm, M. och Andersson, B-E. (1972) Studier om skolans socialisation. Bakgrund,referensram, verksamhetsplan.SOS-projektet rapport 1, Pedagogiska institutionen,Göteborgs universitet. 1972

 10. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) Enkäten 1971. Planering och genomförande. Stug-projektet rapport 11, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 11. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) Ungdom eller vuxen? Några resultat från Stug-enkäten 1971. Stug-projektet rapport 12, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 12.  

  Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1972) The Stug-project. i: Mönks, Haertup och de Wit Determinants of Behavioral Development. Academic Press, Amsterdam. 1972.

 13. Ekholm, M., Andersson, B-E. och Nilsson, K-L. (1973) Om assimilering och ackommodation i vetenskapandet i: rapport 39 från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

 14. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Nilsson, K-L. (1973) Hur styr datainsamlingen och design undersökningens problemställningar? i rapport 39 från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

 15. Nilsson, K-L., Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1973)Spridda funderingar om mätning över tid och om hur databearbetningen styr problemet.i: rapport 39 från Pedagogiska institutionen,Lunds universitet. 1973.

 16. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1973) Handlingsprogram för SOS-projektet. SOS-projektet rapport 4, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. 1973.

 17.  

  Ekholm, M. (1973) Socialpsykologi och undervisning. SOS-projektet, rapport 5. Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 18. Andersson, B-E., Ekholm, M. och Vinberg, S. (red)(1974) Social utveckling i skolan. En symposie rapport. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

 19. Ekholm, M. (1974)Sociala roller i skolan. i: Andersson, B-E., Ekholm, M. och Vinberg,S. (red) (1974) Social utveckling i skolan. En symposie­rapport. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

 20. Dahlgren, G., Ekholm, M., Fransson, A., Rovio-Johansson, A och Säljö, R. (1974) Gruppexamination och självständigt tänkandeLärares och studerandes upplevelser av tre försök med arbete och examination i grupp på universitetsnivå. UIA-projektet rapport 3, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 21. Ekholm, M., Fransson, A., Rovio-Johansson, A. (1974) Metodproblem vid försök med handledda arbetsgrupper. i:Studier i arbetsgrupper, UKÄ, Stockholm.

 22. Ekholm, M och Sandgren, B. (1974) Upplevelsebearbetning. Ett praktiskt försök att påverka mellanstadieelevers medmänskliga förståelse och moralupp­fattning. SOS-projektet,rapport 8, Pedagogiska institutionen,Göteborgs universitet.

 23. Ekholm, M. (1976) Social utveckling i skolan. Studier och diskussion. Doktorsavhandling. Göteborg studies in educational sciences 18, Göteborg.

 24.  

  Ekholm, M. (1976) Social Development in Schools. Summary and Excerpts No. 48, Report from the Institute ofEducation, University of Gothenburg, Göteborg.

   

 25.  

  Ekholm, M. (1976) SOS-projektets utveckling. i: PM från Skolöverstyrelsen, nr 7.

 26. Ekholm, M. (1976) Metod och tradition i forskningen. Några funderingar kring ett forsknings­projekt om uppföljning av skolledarutbild­ningen. Rapport från pedagogiska institu­tionen, lärarhögskolan i Linköping.

 27.  

  Ekholm, M. och Wernersson, I. (1976) Arbetsmönster och lärar/elevinter­aktion i grundskolan. Några empiriska resultat. Rapport 138 från Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. 1976.

 28. Ekholm, M. (1977) Social utveckling i skolan. Studier och diskussion. AW Gebers, Stockholm.

 29. Ekholm, M., Lander, R. och Werenersson, I. (1977) Socialisation i skolan. Resultat från en enkät. Rapport nr 149 från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

 30. Ekholm, M. (1977) Studier av innovationsprocessen. Bakgrund och överväganden. Forskningsplan. Inova-projektetrapport 1. Pedagogiska institutionen.Linköpings universitet.

 31. Ekholm, M. och Hultman, G. (1977) Försöksutbildning med PLUS-programmet. Några utvärderingsdata. USU-projektet, rapport 3, Pedagogiska institutionen, Linköpings universi­tet.

 32. Ekholm, M., Sandström, B., Svanberg, G. och Tjellander, B. (1978) Skolan - funderingar och värderingar. En forskargrupps utgångspunkter. Inova-projektet, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 33.  

  Ekholm, M. (1978) The Education of Swedish School Leaders – A Brief Description i: Educational Administration Quarterly, Vol. 14, No. 3, s 113-128. 1978.

   

 34.  

  Ekholm, M. (1978) The School Leader Education Project -Evaluation Strategies i The Evaluation of INSET for teachers in Sweden, OECD/CERI/TE 78.09.

   

 35.  

  Ekholm, M. (1978) Training Headmasters in Sweden. i: Educational Administration, Vol. 7, No. 1, 1978.

   

 36. Ekholm, M. (1979) Ett forskningsprojekts inflytande på ett utbildningsprogram. En subjektiv betraktelse.INOVA-projektet rapport 2. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 37.  

  Ekholm, M. (1979) Research in Education - Does it matter? Report 3. School Leader Education in Sweden,Linköping. 1979.

 38. Ekholm, M. och Lander, R. (1979) Elevernas sociala utveckling. Utbildningsforskning, FoU-rapport 36, Skolöverstyrelsen,Liber. Stockholm. 1979.

 39. Ekholm, M. (1980) Jämställdhet? I skolan? i Att undervisa, nr 6. 1980.

 40.  

  Ekholm, M. (1980) The impact of educational research on an educational programme for school leaders in Sweden.i: Hoyle, E. och Megarry, J. (eds) The World Yearbook of Education, Kogan Page, London.

   

 41. Ekholm, M. (1980) Deltagarbedömningar av skolledarutbildningens utfall. En jämförelse mellan två enkätundersökningar. Skolledarutbildningens utvärderingsserie, rapport nr 1. Skolledarutbildningen,Linköping.

 42.  

  Ekholm, M. (1981) Skolledarnas samhällsinriktade praktik. En tidig enkätundersökning. Skolledarutbildningens utvärderingsserie, rapport nr 2. Skolledarutbildningen, Linköping.

   

 43.  

  Ekholm, M. (1981) Evaluation of In-Service Education of Teachers in Sweden - Results and Aspects of FutureEvaluative Activities i: Salmon, A. The Evaluation of in-service education and training of Teachers.Council of Europe, Swets and Zeitlinger, Lisse.

   

 44. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1981) Studier av daghemsklimat och dess effekter på barns sociala och emotionella utveckling. Klimatprojektet, rapport 1, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 45.  

  Ekholm, M. (1982) Hjelpsomhet og toleranse - noen utviklingstendenser. i: Ness, T. m fl, Tilskuer ellerdeltaker?Tiden Norsk Forlag. Oslo.

   

 46. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1982) Mätinstrument och förundersökningar. Klimatprojektet rapport 3, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 47. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1982) Daghemsklimat. Bakgrund, syfte och mätinstrument. Rapport LiU-PEK-R-79. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 48. Ekholm, M. och Sandström, B. (1982) Skolledarskap och skolledarroll. Skolledarutbildningens skriftserie nr 9. Skolledarutbildningen, Linköping.

 49. Ekholm, M. och Sandström, B. (1982) Skolledarskap och skolledarroll. En förväntansstudie. Enkätundersökning i en kommun.i: Skolledaren nr 10,

 50. Ekholm, M., Stegö, E. och Olsson, K. (1982) Skolledarutbildningens kursperioder. Reflektionsdokument från elva besök. Skolledar- utbildningens utvärderingsserie, rapport nr 3.Skolledarutbildningen, Linköping.

 51.  

  Ekholm, M. (1982) Research on the School Leader Education Programme in Sweden. Paper presented at the Council of Europe Educational Research Workshop on training for management in schools – Windsor 14-17 Sept, 1982.

   

 52. Ekholm, M. (1983) Demokratins baskunskaper - några utvecklingsdrag. i: Forskning om utbildning, nr 1, 1983.

 53.  

  Ekholm, M. (1983) Research on the School Leader Education Programme in Sweden. i: Hegarty, S. (Ed) (1983)Training for Management in Scools. Papers from an Educational Research Workshop, 14-17 Sept 1982 in England, NFER-Nelson.

   

 54. Ekholm, B. Ekholm, M. och Hedin, A. (1983)Nuinriktat eller framtidsinriktat uppfostringsklimat. En analys på daghemsnivå av uppgifter om personalens handlande mot barnen i vardagssituationer. Klimatprojektet, rapport 4, Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet. 1983.

 55.  

  Ekholm, M. och Lagervall, N. (1983) Vem blir skolledare? Några mönster. i: Skolledaren nr 6/83, s. 5-9, Stockholm.

   

 56.  

  Ekholm, M., Sandström, B. och Stegö, E. (1983) The Swedish School Leader Education - Evaluations. Paper presented at the OECD/CERI-conference in London, June 1983, ISIP-Aera 2 meeting.

   

 57.  

  Ekholm, M., Sandström, B., Svanberg, G. och Tjellander, B. (1983) Studies of the Process of Innovation in the Comprehensive School. Paper presented at the OECD-CERI-conference in London, June 1983, ISIP-Aera 2 meeting.

   

 58.  

  Ekholm, M. (1984) Improvement or Not? - That is the Question. i: Hopkins D. and Wideen M. (red)AlternativePerspectives on School Improvement. The Falmer Press, London.

   

 59.  

  Ekholm, M. (1984) Readiness to Help Others and Tolerance: Attitude Development During the School Years and a Ten- Year Comparison. i: Scandinavian Journal of Educational Research, 28, 71-86.

   

 60. Ekholm, B., Ekholm, M. och Hedin, A. (1984) Stabilitet i uppfostringsattityder hos daghemspersonal.Rapport LiU-PEK-AR-3. Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.

 61. Ekholm, B., Ekholm, M. och Hedin, A. (1984) Metoder för kvalitetsförbättring av enskilda daghems inre verksamhet. Pedagogiska institutionen, Linköpings universitet.

 62. Ekholm, M. och Sandström, B. (1984) Stabilitet och förändring i grundskolan. Liber, Stockholm.

 63. Ekholm, M. (1985) Fortbildningens historia – stämningsbilder och funderingar. Paper presenterat vid NFPF-kongressen i Linköping 1985. Skolledarutbildningen, Linköping.

 64.  

  Ekholm, M. (1985) The institutionalization of Study Days in Swedish Comprehensive Schools. Paper presented at the OECD-conference on Institutionalization in educational organisations, Luzern, Schweiz, June 1985.

   

 65.  

  van Velzen,W.G., Miles, M.B. Ekholm, M., Hameyer, U och Robin, D. (ed) (1985) Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD. Paris. ACCO, Leuven.

   

 66.  

  Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) What is school improvement? i: van Velzen, W. G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U.and Robin, D. (ed) (1985)Making School Improvement Work. A Conceptual Guide to Practice. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 67.  

  Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) School improvement at the local level. i: van Velzen, W.G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U., and Robin, D. Making School Improvement Work. A Conceptual Guide toPractice.OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 68.  

  Miles, M.B. och Ekholm, M.(1985) Conclusions and recommendations. i: van Velzen, W.G., Miles, M.B., Ekholm, M., Hameyer, U., and Robin, D. Making School Improvement Work. A Conceptual Guide toPractice. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 69. Vasström, U., Ekholm, M., Höyrup, S. och Skyum-Nielsen, S.(1985) Nordiska skolor i utveckling. Utvecklingsarbete vid 14 grundskolor i Norden. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn, NORD.

 70. Ekholm, M. (1986) Fjorton nordiska skolor ser på sin egen utveckling. Sammanfattning av skolornas slutrapporter i samarbetsprojektet Organisationsutveckling i skolan. Nordiska ministerrådet,Köpenhamn.

 71. Ekholm, M. och Sandström, B. (1986) Innovationer i grundskolan - metoder och resultatbilder. Rapport LiU-PEK-R-98. Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet.

 72.  

  Ekholm, M. och Hameyer, U. (1986)A cross-cultural approach to find out how to implement activity-based materials in science. Institute for Science Education, University of Kiel.

   

 73.  

  Ekholm, M. (1986) School Improvement in Sweden. Longitudinal research perspectives. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association in San Francisco 16-21 April 1986.

   

 74. Ekholm, M., Fransson, A. och Lander, R. (1987) Skolreformer och lokalt gensvar. Utvärdering av 35 grundskolor genom upprepade lägesbedömningar 1980-1985. Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet.

 75.  

  Ekholm, M., Fransson, A. och Lander, R. (1987) Skolreformer och lokalt gensvar. Sammanfattning av lägesbedömningar i grundskolan. 1980 - 1985. R 87:24. Skolöverstyrelsen, Stockholm.

   

 76.  

  Ekholm, M. (1987) School Reforms and Local Response: an evaluation of school reviews in 35 school management areas in Sweden 1980 - 1985. i: Compare, Vol 17, No. 2, 1987, sid 107 - 118. också i Western European Education, s.54-68, Fall 1988.

   

 77.  

  Ekholm, M. (1987) School Reforms and Local Response. A 5-year evaluation based on repeated school reviews in 35 school management areas in Sweden 1980-1985. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Washington, April 1987.

   

 78.  

  Miles, M.B., Ekholm, M. och Vandenberghe,R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 79.  

  Ekholm, M. och Trier, U. (1987) The concept of institutionalization. i: Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization.OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 80.  

  Ekholm, M. (1987) The institutionalization of study days in Sweden; a long-term historical review i: Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization. OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 81.  

  Miles, M.B. och Ekholm, M. (1987) Conclusions and implications. i Miles, M.B., Ekholm, M., Vandenberghe, R. (ed) (1987) Lasting school improvement: Exploring the process of institutionalization.OECD, Paris. ACCO, Leuven.

   

 82. Ekholm, M. och Fransson, A. (1987) Skolans socialpsykologi. Rabén och Sjögren, Stockholm.

 83.  

  Ekholm, M. (1988) School Improvement Research in Scandinavia i: International Journal of QualitativeStudies in Education, Vol 1, No 1.

   

 84.  

  Ekholm, M., Fransson, A och Lander, R.(1988) School improvement in Sweden. A description of the system and a discussion of the future. i Improving schools for the 21st century. Implications from Research and Development.Research and Development Center on School Improvement, University of Florida, Gainsville

   

 85.  

  Hameyer, U., Ekholm, M. van den Akker, Anderson, R. och Miles, M.B. (1988) Implementing Activity-Based Learning in Elementary Science Instruction. A Multiple Cross-Site Study. Institute for Science Education, Kiel University.

   

 86. Ekholm, M. (1988) Synpunkter på Gräsbergsgymnasiet. i Mattsson. I (red), (1988) Att utveckla gymnasieskolan. Olika perspektiv på lokalt utvecklingsarbete. Utbildningsförlaget, Stockholm.

 87. Ekholm, M. (1988) Skolledningsforskning. Skolöverstyrelsen. Stockholm.

 88. Ekholm, M. (1989) Lärares fortbildning och skolutveckling.Översikt och funderingar. Nordisk Ministerråd,Köpenhamn.

 89. Ekholm, M. (1989) Skolor som lokala organisationer. i Zaar, M. (red) (1988) Skolans själ.Utbildningsförlaget. Stockholm.

 90.  

  Ekholm, M. (1989) Structures of school management in Europe. i Galton, M. (ed) (1989) The Handbook of Primary Education in Europe. Europarådet/NFER-Nelson

   

 91. Ekholm, M. (1989) Skolledarskap - forskning och några svenska funderingar. i Tiller, T. (red.) (1989) Ledelse - i en skole i utvikling. TANO, Oslo.

 92. Ekholm, M. och Lindvall, K. (1989) Rekryteringsmönster under åttiotalet. Mönster och skiftningar. i Skolledaryrket. En antologi. Skolöverstyrelsen och Svenska Kommunförbundet. Stockholm.

 93. Ekholm, M. (1989) Granskningen av skola och vuxenutbildning 1988/89.En del av en nationell utvärdering.Skolöverstyrelsen, Stockholm.

 94. Ekholm, M. (1989) Kunskaper om social utveckling i skolan. i Gummesson,M. och Alexandersson, L. (red) (1989)Brottsförebyggande arbete i skolan – några forskningsrön. En konferensrapport. Brottsförebyggande rådet, Stockholm.

 95. Ekholm, M. (1990) Utvecklingsarbete och elevstöd i vidaregående skolor i Norden.Nordisk Ministerråd,NORD, Köpenhamn

 96. Ekholm, M. (1990) Granskningen av skola och vuxenutbildning 1989/90.En del av en nationell utvärdering.Skolöverstyrelsen, Stockholm.

 97.  

  Ekholm, M. och Somerset, A. (1990) Different information requirements for different levels of decision-making. i Ross, K och Mählck,L.(red) Planning the quality of education. The collection and use of data for informeddecision-making. Unesco, IIEP,Paris, Pergamon Press.

   

 98.  

  Ekholm, M. och Lindvall, K. (1991) Eleverna och demokratin i skolan. Enkätbelysning och en värderande diskussion. Skola- och barnforskningen. Högskolan i Karlstad. Karlstad.

   

 99. Miles, M.B. och Ekholm, M. (1991) Will restructuring stay restructured? Paper presented at Session 43.42, AERA, 1991,Chicago, 5 April, 1991.

 100. Ekholm, M. och Ploug-Olsen, T. (1991) Förbättringar av skolor – nordiska lärdomar och internationell inspiration inför 2000-talet.Nordiska Ministerrådet, NORD, Köpenhamn.

 101.  

  Ekholm, M. och Hasselgren, B. (1991) Swedish research on education. On policy level. i Nordisk Pedagogik,1/1991

   

 102.  

  Ekholm, M. (1991) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education.

 103.  

  Ekholm, M. (1991) Improvement demands and reactions of schools. A five-year follow-up study of Swedish grund-schools. Paper presented at the third meeting of the Socieyty for School Effectiveness and School Improvement i Cardiff 2-6 januari, 1991.

   

 104. Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt. i Nordisk pedagogik, 1/1992

 105. Andersson, B-E. och Ekholm, M. (1992) Skolan och den sociala utvecklingen i Den svenska skolan belyst av pedagogisk forskning. Institutionen för pedagogik och psykologi och institutionen för TEMA, Linköpings universitet, Linköping.

 106.  

  Ekholm, M. (1992) Evaluation of School Leadership Development in Sweden i Urban Education, 1/1992

 107.  

  Ekholm, M. (1992) On decentralisation in the educational system and school autonomy - views from a Swedish Horizon. i Posch P.och Altrichter H.(red) (1992) Schulautonomie in Österreich. Institut für Schulpädagogik und Sozialpädagogik der Universität Klagenfurt.

   

 108. Ekholm, M. (1992) Lokal utvärdering som grund för kunskapstillväxt - fortsättningen som följde i Nordisk pedagogik, 3/1992.

 109. Ekholm, M. (1992) Utveckling och utvärdering - Skolor i fokus i Nordisk pedagogik, 4/1992.

 110. Ekholm, M. (1992) Kunskap som hållfast konstruktion i Vägar till kunskap. Lärarförbundet, Stockholm.

 111. Ekholm, M. (1992) Läraryrket och dess kunskapsbas. i Settergren P. (1992) Lärarkunskap. Almqvist och Wiksell. Stockholm.

 112. Ekholm, M. och Kåräng, G. (1992) School based evaluation as a part of a national programme of evaluation. Bidrag till internationell konferens om School based evaluation i Lillehammer, Norge, juni 1992

 113. Ekholm, M. (1993) Evaluering av skolor i Norden - tankar och diskussion. Nordisk ministerråd, Köpenhamn.

 114. Ekholm, M. (1993) Skolans utveckling och framtidens lärarroll. i Ullström, S-O. (red) (1993)Lärarutbildningen i en föränderlig omvärld. Högskolan i Karlstad, Karlstad.

 115.  

  Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) School based evaluation as a part of a national program of evaluation. Early Results. Bidrag till the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Norrköping, januari 1993.

   

 116. Ekholm, M. och Kåräng, G. (1993) Skolor och elevers utveckling. Huvudrapport. Skolverket, Stockholm.

 117. Ekholm, M. och Lander, R. (1993) Utvärderingspraktikan. Att utvärdera skolans verksamhet. Liber utbildning. Stockholm.

 118. Ekholm, M. (1993) Some notes on educational research in the Nordic countries paper presenterat vid OECD-konferens om utbildningsforskning i olika länder i Sunne, maj 1993.

 119.  

  Ekholm, M. och Kåräng,G. (1994) School Qualities and Educational Outcomes paper presented at the 7th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Melbourne, Australia, 2-6 of January, 1994

   

 120. Ekholm, M. (1994) Skolledarskap och styrning i en decentraliserande tid. i Hård-Segerstad, A. Skolledarna och styrningen. Rektorsutbild­ningen vid Uppsala Universitet, Uppsala. 1994.

 121. Ekholm, M. (1994) Lärare, professionalitet och yrkeskvalitet. i Lärares professionalitet. Lärarförbundet. Stockholm.

 122. Ekholm, M.och Lander, R. (1994) Utvärdering och uppföljning som bas för fortbildning och utvecklingsarbete. i Madsén, T. (red.) (1994) Lärares lärande.Studentlitteratur. Lund.

 123.  

  Ekholm, M. (1994) Educational research in the Nordic countries i Calderhead, J. Educational Research in EuropeMultilingual Matters Ltd, Bridgend, 1994.

   

 124. Ekholm, M. (1994) Lokala arbetsplaner och den inre ordningen. I i Skolverket. (1994) Vägar till lokal arbetsplan. Skolverket, Stockholm.

 125.  

  Seashore-Louis,K.,de Caluwé, L., Ekholm, M., de Vos-Brusse,G.Wubbles, T. (1994) The Future of APS as a Leader in School Improvement. APS. Utrecht.

   

 126.  

  Ekholm, M. och Kull, M. (1995) 25 years perspective on school lifein nine comprehensive schools in Sweden.Paper presenterat vid 8th conference of the International Society of School Effectivity and School Improvement, Leeuwarden, Nederländerna, 2-6 of January, 1995

   

 127. Hameyer,U., Andersson, R. van den Akker.. och Ekholm, M. (1995) Portraits of of Productive Schools. Activity Based Learning in Elementary Science - Sustained Improvement in Four Countries. SUNY-Press, New York.

 128.  

  Ekholm, M. (1995) Skolledning och förbättring av skolan. Longitudinella perspektiv. i Wingård, B. (1995)Hur har rektor det egentligen? Förlagshuset Gothia. Göteborg.

   

 129.  

  Ekholm, M. (1995) Notes on Educational Research in the Nordic Countries. i Tuijnman, A. och Wallin, E. (1995)School Research at the Crossroads: Swedish and Nordic Perspectives. OECD. Skolverket. Stockholm Institute of Education Press. Stockholm.

   

 130.  

  Ekholm, M. och Kull, M. (1995) School climate and long term changes.Empirical findings of stability and change in nine schools that have been followed over 25 years. Paper presented at the EERA conference in Bath, England, 14-17 Sept. 1995.

   

 131. Ekholm, M. (1995) Skolarbetets miljö i Järvholm, B. (red) (1995) Arbetsliv och hälsa - en kartläggning. Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet. Solna.

 132.  

  Ekholm, M. (1995) Dissemination of Educational Research in Sweden. Some Notes on Traditions and Patterns. i Tydén, T. (1995) When School Meet Science. Stockholm Institute of Educational Press. Stockholm.

   

 133.  

  Ekholm, M. (1996) Rektor som förbättringsarbetare i Stålhammar, B. (red) (1996) Begripa ledningen.Förlagshuset Gothia. Göteborg.

   

 134.  

  Ekholm, M. (1996) Steuerungsmodelle für Schulen in Europa - im Schnittpunkt zwischen Zentralismus und Dezentralismus. Invitationsföreläsning vid vid Deutsche Pedagogische Forschungsverbunds årskongress i Halle, 11-13.3 1996.

   

 135.  

  Ekholm, M. (1996) Die Schule und der Rückzug des Staates. Entwicklungsstrategien der Schulsysteme. Ein internationaler Vergleich. i Deutsche Lehrerzeitung 17 Oktober, 1996.

   

 136.  

  Ekholm, M., Lindvall, K. och Scherp, H-Å. (1996) Skolsektorns ledning i Mariehamn stad.Granskning och förslag.Högskolan i Karlstad.

   

 137. Ekholm, M. (1996) Norway, i Innovative School Systems in an International Comparison, Vol 1. Documentation of the international research. Bertelsmann Foundation Publishers, Gütersloh, 1996

 138.  

  Ekholm, M. (1996) I skärningen mellan centralism och decentralism - styrning av skolor i Europa. i Skolen i Norden. Nr 3:1996.

   

 139. Ekholm, M. och Kull, M. (1996) School climate and educational change: Stability and change in nine Swedish schools. EERA Bullentin. No. 2, July 1996.

 140. Ekholm, M. och Lindblad, S. (1996) På väg mot en svensk pedagogisk tidskrift: Några inledande ord. iPedagogisk Forskning i Sverige. Årg 1.Nr 1.1996.

 141.  

  Ekholm, M.,Meyer, H.,Meyer-Dohm, P.,Schratz, M. och Strittmatter, A. (1996) Wirksamkeit und Zukunft der Lehrerfortbildung in Nordreihn-Westfalen. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordreihn-Westfalen. Düsseldorf.

   

 142.  

  Ekholm, M. (1997) Reformansätze und Entwicklungsstrategien der Schulsysteme im internationalen Vergleich iDokumentation des Symposiums und des Festaktes "Carl Bertelsmann-Preis 1996" Bertelsmann Foundation, Gütersloh, 1997.

   

 143. Ekholm, M. och Lindvall, K. (1997) Tillsättning av skolledare - rörelser i tiden. Forskning om Skola och Barn. Forskningsrapport 97:12. Samhällsvetenskap. Högskolan i Karlstad. Karlstad.

 144. Ekholm, M. (1997) Grundskolor under 25 år. Några upprepade iakttagelser. i Kritisk Utbild­ningstidskrift (KRUT),83/84, Stockholm, 1997.

 145. Ekholm, M. (1997) Vad är nyttan med samhällsvetenskaplig forskning? I Utbildningsdepartementet, (1997)Röster om samhällsvetenskap. Forskningsberedningens skrift nr 2, 1997. Utbildningsdepartementet, Stockholm.

 146.  

  Ekholm, M. (1997) Quality Assurance in Schools and Universities in Sweden i Posch, P och Altrichter, H. (1997)Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwiklung in Schulwesen. Studien Verlag, Innsbruck-Wien.

   

 147.  

  Ekholm, M. (1997) Quality Assurance in Schools and Universities in Sweden i Posch, P och Altrichter, H. (1997)Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwiklung in Schulwesen. Studien Verlag, Innsbruck-Wien.

   

 148. Ekholm, M. (1997) Lärarna måste själva ta ansvar för sin yrkesutveckling.i Pedagogiska Magasinet.Nr 1 1997.

 149. Ekholm, M. (1997) Skolen for livet i Livslang læring - fra idé til virklighed. Tema Nord 1997:512. Nordisk Ministerråd, Köpenhamn.

 150.  

  Ekholm, M. och Lander, R. (1998) School evaluation and improvement. A Scandinavian view. i Hopkins, D. (red)(1998) Kluwer Handbook on Educational Change. New York och Amsterdam.